ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA

Vagnersa Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma

yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere sizler için hazırlanmıştır. Vagnersa Otomotiv tarafından işe alım süreçlerinin

yürütülmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız talep olunmaktadır:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi,

doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil

bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri

kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Vagnersa Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tarafından aşağıda

açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Vagnersa Otomotiv insan

kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında

sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve

Vagnersa Otomotiv Uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Vagnersa Otomotiv Tarafından işlenen kişisel verileriniz, Vagnersa Otomotiv’in Yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla

yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden

talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda herhangi bir formda iletmeniz aracılığıyla açık

rızanız ile topluyoruz.

Kariyer portalları aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya

platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3. kişilerle paylaşma tercihlerinize göre bu platformlar içerisinden iş sözleşmesinin

kurulması için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer

yöntemlerle Vagnersa Otomotiv’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp

kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer

kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde

belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını Vagnersa

Otomotiv ITOSB 12. Cadde No:18/40 Tuzlaplus Sanayi Sitesi, 41420 Çayırova/Kocaeli adresine, bizzat elden iletebilir

info@vagnersa.com adresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Vagnersa Otomotiv

Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Vagnersa için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel

Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VAGNERSA OTOMOTİV İNŞ.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.

Mersis No: 088304364470018

WEB Sayfası: https://vagnersa.com/

E-Mail: info@vagnersa.com

Kep Adresi: vagnersa@hs01.kep.tr

Adres: ITOSB 12. Cadde No:18/40 Tuzlaplus Sanayi Sitesi, 41420 Çayırova/Kocaeli